💠 การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกและบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
        เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด  ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกและบุคลากร ในหัวข้อ : ทักษะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดประสบการณ์ ให้ครอบคลุม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ผลการพิจารณาในการปฏิบัติ 40 ข้อ และเทคนิคการถ่ายทำวิดีทัศน์ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564    ณ ห้องประชุมนเรศวร ชั้น 3  อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด  
[ เมื่อ: 13 ก.ค. 66 ] อ่าน: 284