💠 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๖๐

นายดำหริ งิมสันเทียะ
ประธานกรรมการ

ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา
รองประธานกรรมการ คนที่ ๑

นางสาวกัลยาณี นรสิงห์
รองประธานกรรมการ คนที่ ๒

    นายสมนึก อ่ำพันธ์
    กรรมการและเหรัญญิก

นายบุญเลิศ โตสมบุญ    
กรรมการและเลขานุการ    

นายสฤษดิ์ เอี่ยมศิริ
ประธานกรรมการเงินกู้

นายปฏิญญา ไตรพรหม
ประธานกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายอำพล โงวรรณ
กรรมการเงินกู้

นายสุเทพ อินตรี
กรรมการเงินกู้

นายสามารถ กองโชค
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางสาวศิริพร ไชยชมภู
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายธีรวีร์ แพบัว
กรรมการเงินกู้

นายนายสมศักดิ์ ชโลธร
กรรมการและเลขานุการเงินกู้

ว่าที่ร.ต.สมชาย โอนอ่อน
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาและประชาสัมพันธ์