💠 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๕๗

นายนรินทร์ เขาว์ประสิทธ์
ประธานกรรมการ


รองประธานกรรมการ คนที่ ๑

ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา
รองประธานกรรมการ คนที่ ๒

    นายวัฒนชัย นิรพาธ
    กรรมการและเหรัญญิก

นายพิสิทธิ์ สุขสาลี    
กรรมการและเลขานุการ    

นายธีระศักดิ์ ยิ้มสิน
ประธานกรรมการเงินกู้

นายบรรจง น้อยทอง
ประธานกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายไพทูรย์ สุมาลกันต์
กรรมการเงินกู้

นายชัยวัฒน์ สุภาพร
กรรมการเงินกู้

นายสาโรจน์ ตะปะสา
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายฉัตรชัย ชนะพาล
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายบุญเชิด ชื่นชม
กรรมการเงินกู้

นายประภาส ชาตินันท์
กรรมการและเลขานุการเงินกู้

นายเสริมพงศ์ เมืองมั่น
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาและประชาสัมพันธ์