💠 ผู้ประสานงานสหกรณ์

ดร.เต็มจิต จันทคา
ผู้ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.กัลยา มาลัย
ผู้ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ

นางไปรผดา โปติบุตร
ผู้ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์
ผู้ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร
ผู้ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมนึก อ่ำพันธ์
ผู้ประสานงานด้านการบริหารจัดการ

นายปฏิญญา ไตรพรหม
ผู้ประสานงานด้านการสื่อสารและนวัตกรรม

นายประภัสร์ แสงดา
ผู้ประสานงานด้านความมั่งคงและบริหารความเสี่ยง

นายศุภชัย บุญวัฒน์
ผู้ประสานงานด้านการมีส่วนร่วม

นายปรีชา งามประดับ
ผู้ประสานงานด้านส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสมาชิก

นายสุระพล เฉลิมสถาน
ผู้ประสานงานด้านกีฬาและนันทนาการ

นายสมควร พุฒิพัฒน์
ผู้ประสานงานด้านสินเชื่อ

นายเกรียงศักดิ์ จิตระเดช
ผู้ประสานงานด้านการเงินการบัญชี

นางจุไรรัตน์ เอิบกมล
ผู้ประสานงาน เขต 1

นางสาวสุดา เรืองปราชญ์
ผู้ประสานงาน เขต 2

นายบัญชา ปลื้มอารมย์
ผู้ประสานงาน เขต 3

นายพงษ์ศักดิ์ พิศประเทือง
ผู้ประสานงาน เขต 4

นายฉัตรพงษ์ สุขเกื้อ
ผู้ประสานงาน เขต 5
ข้อมูลติดต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
ที่ตั้ง 102 หมู่ที่ 6 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์
035-951753 , 035-951754
  035-704838-9,
มือถือ 081-8515345 , 081-7803441
เบอร์โทรสาร (Fax) 035 704839 ayutthayatsc@gmail.com
Line@ รับข่าวสาร

Copyright© Ayutthayatsc.net