💠 ผู้ประสานงานสหกรณ์

ดร.เต็มจิต จันทคา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ดร.ทินกรณ์ ภูโทถ้ำ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ดร.กัลยา มาลัย
ผู้ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร
ผู้ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์
ผู้ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ

นายศุภชัย บุญวัฒน์
ผู้ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
ผู้ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมนึก อ่ำพันธ์
ผู้ประสานงานด้านการบริหารจัดการ

นายปฏิญญา ไตรพรหม
ผู้ประสานงานด้านการสื่อสารและนวัตกรรม

นายประภัสร์ แสงดา
ผู้ประสานงานด้านความมั่งคงและบริหารความเสี่ยง

นายสมควร พุฒิพัฒน์
ผู้ประสานงานด้านสินเชื่อ

นายสมศักดิ์ ชโลธร
ผู้ประสานงานด้านกีฬาและนันทนาการ

นายปรีชา งามประดับ
ผู้ประสานงานด้านส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสมาชิก

นางสาวสุนิสา คงสุวรรณ
ผู้ประสานงาน เขต 1

นายเกรียงศักดิ์ จิตระเดช
ผู้ประสานงาน เขต 2

นางสุชานรี แสนทวีสุข
ผู้ประสานงาน เขต 3

นายธงชาติ ป้องกันประเสริฐ
ผู้ประสานงาน เขต 4

นายประจวบโชค สร้องสม
ผู้ประสานงาน เขต 5

นายพงษ์ศักดิ์ พิศประเทือง
ผู้ประสานงานเขต 6

นายอำนาจ สุขแจ่ม
ผู้ประสานงานเขต 7
ข้อมูลติดต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
ที่ตั้ง 102 หมู่ที่ 6 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์
035-951753 , 035-951754
  035-704838-9,
มือถือ 081-8515345 , 081-7803441
เบอร์โทรสาร (Fax) 035 704839 ayutthayatsc@gmail.com
Line@ รับข่าวสาร

Copyright© Ayutthayatsc.net