💠 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๕๘

นายพิชัย ก้อนนาค
ประธานกรรมการ

นายประทีป แจ้งในเมือง
รองประธานกรรมการ คนที่ ๑

นายธงชาติ ป้องกันประเสริฐ
รองประธานกรรมการ คนที่ ๒

    นายประภัสร์ แสงดา
    กรรมการและเหรัญญิก

นางสาวสุนิสา คงสุวรรณ    
กรรมการและเลขานุการ    

นายสุชีพ บุญวงษ์
ประธานกรรมการเงินกู้

นายฉัตรชัย ชนะพาล
ประธานกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายวุฒิ สอนคง
กรรมการเงินกู้

นายโชค ปุยอ๊อต
กรรมการเงินกู้

นายประจวบโชค สร้อยสม
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายชัยพร บัวผัน
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายวิญญา คงฉิม
กรรมการเงินกู้

นายผดุงศักดิ์ หงษ์ทอง
กรรมการและเลขานุการเงินกู้

นางสาววรลักษณ์ ชำนิ
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายสุเทพ ไทยประยูร
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาและประชาสัมพันธ์