💠 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๖๔

นายไพศาล ไหวฉลาด
ประธานกรรมการ

นายสุระพล เฉลิมสถาน
รองประธานกรรมการ คนที่ ๑

นายสุรชาติ จรเสถียร
รองประธานกรรมการ คนที่ ๒

    นางจุไรรัตน์ เอิบกมล
    กรรมการและเหรัญญิก

นางสาวพเยาว์ ฤทธิแพทย์    
กรรมการและเลขานุการ    

นายถาวร ทิพย์โสต
ประธานกรรมการเงินกู้

นายชาญณรงค์ สุทธิกุล
ประธานกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายณัฎฐภัทร์ กฤติธีพงศ์สุภา
กรรมการเงินกู้

นายฉัตรพงษ์ สุขเกื้อ
กรรมการเงินกู้

นางธณัญญา โพธิ์ศรี
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางวริทธิ์ธร ภาคสุชล
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางสาวมณฑา มงคลแท้
กรรมการเงินกู้

นางจิรัชญา โอนอ่อน
กรรมการและเลขานุการเงินกู้

นางสาวงามสม ไชยวุธ
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายจำเริญ คณีกุล
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาและประชาสัมพันธ์