💠 ฝ่ายจัดการ 💠

นางนัทธมน ลักษณะโยธิน
ผู้จัดการ

นางกาญจนาภรณ์ ปฐมปัทมะ
รองผู้จัดการ

นางกมลรัตน์ ทรัพย์สุริต
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางสาวอารีรัตน์ ตั้งวิโรจน์ธรรม
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาวธีระนุช อัตตะสาระ
พนักงานบัญชี

นางสาวจรรยา เครือสุวรรณศิริ
พนักงานการเงิน

นางศิริธร อรรถเดชา
พนักงานการเงิน

นางมะลิ สัญญะวิรี
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นางพรทิพย์ อริยะพงค์
พนักงานจ้างอาวุโสเชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ

นางอุษา ผลเกตุ
พนักงานอาวุโส

นางสาวดวงพร แก้วพาณิชย์
พนักงานสินเชื่อ

นายปฐม บุญศรี
พนักงานสินเชื่อ

นางสาวสมฤดี ทรัพย์บุญ
พนักงานสินเชื่อ

นางณิชาภัทร ดวงหิรัญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางอรุณลักษณ์ ผดุงสุทธิ์เกษม
พนักงานอาวุโส

นางนพประภา กุดเป่ง
พนักงานอำนวยการ

นายพัชรกานต์ เพ็ชรเรือง
เจ้าหน้าที่สมาคม

นายจิรัฏฐ์ธนิก การฤกษ์
พนักงานจ้างชั่วคราว

นายพรเทพ วงษ์เปี่ยม
พนักงานบริการ

นางหนูปรวน คำแหล้
แม่บ้าน