💠 ฝ่ายจัดการ 💠
   

นางกาญจนาภรณ์ ปฐมปัทมะ
รองผู้จัดการรักษาการผู้จัดการ

นางนัทธมน ลักษณะโยธิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร
   

นางกมลรัตน์ ทรัพย์สุริต
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางสาวอารีรัตน์ ตั้งวิโรจน์ธรรม
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาวจรรยา เครือสุวรรณศิริ
พนักงานบัญชี

นางสาวธีระนุช อัตตะสาระ
พนักงานการเงิน

นางศิริธร อรรถเดชา
พนักงานการเงิน

นางมะลิ สัญญะวิรี
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นางอุษา ผลเกตุ
พนักงานอาวุโสฝ่ายสินเชื่อ

นางสาวดวงพร แก้วพาณิชย์
พนักงานสินเชื่อ

นายปฐม บุญศรี
พนักงานสินเชื่อ

นางสาวสมฤดี ทรัพย์บุญ
พนักงานสินเชื่อ

นางพรทิพย์ อริยะพงค์
พนักงานจ้างเชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ

นางณิชาภัทร ดวงหิรัญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางอรุณลักษณ์ ผดุงสุทธิ์เกษม
พนักงานอาวุโสฝ่ายอำนวยการ

นางนพประภา กุดเป่ง
พนักงานอำนวยการ

นายจิรัฏฐ์ธนิก การฤกษ์
พนักงานจ้างชั่วคราว

นายพัชรกานต์ เพ็ชรเรือง
เจ้าหน้าที่สมาคม

นายพรเทพ วงษ์เปี่ยม
พนักงานบริการ

นายธีระ วงษ์เปี่ยม
นักการภารโรง

นางหนูปรวน คำแหล้
แม่บ้าน