💠 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๖๑

นายไพศาล ไหวฉลาด
ประธานกรรมการ

นายกองเหรียญ แสนช่าง
รองประธานกรรมการ คนที่ ๑

นายบรรจง น้อยทอง
รองประธานกรรมการ คนที่ ๒

    นายประภาส ชาตินันท์
    กรรมการและเหรัญญิก

นางสาวสุดา เรืองปราชญ์    
กรรมการและเลขานุการ    

ว่าที่ร.ต.สมชาย โอนอ่อน
ประธานกรรมการเงินกู้

นายสุชีพ บุญวงษ์
ประธานกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางลัดดา ป้อมสุข
กรรมการเงินกู้

นายประจวบ เงินเหรียญ
กรรมการเงินกู้

นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางสาวสุนิสา คงสุวรรณ
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางสาวกนกรัตน์ ฤทธิไชยกูล
กรรมการเงินกู้

นายสมพงษ์ ลาสอน
กรรมการและเลขานุการเงินกู้

นางกันยา เจริญถ้อย
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางสาวศิริรัตน์ สุคันธพฤกษ์
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาและประชาสัมพันธ์