โครงการตู้ปันสุข
  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  ผอ.ดำหริ  งิมสันเทียะ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
ให้เกียรติเปิดโครงการตู้ปันสุข ที่ศาลาทรงไทยหน้าสำนักงานสหกรณ์ฯ
เพื่อแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกันในช่วง COVID-19 

[ เมื่อ: 19 พ.ค. 63 ] อ่าน: 644