💠 รายชื่อผู้ลงนามถวายพระพร 💠
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายสายัณห์ พันธ์ไม้
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางจรินทร์ทิพย์ ประสพศรีสุรัตน์
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางถวัลย์ สุดโส
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางชวนขวัญ สงขุนทด
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางนิศาชล อาชีพสุจริต
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า สุภัสสร ศิริขันธ์
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางมุจรินทร์ ชมวิชา
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายสราวุธ พงษ์สนิทกุล
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางวิจิตรา คงเกตุ
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายคมสันต์ อยู่ชา
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญฤทธิ์ ดิ๋ษฐลักษณ์
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายประภัสร์ แสงดา
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นิติ นิยมศิลป์ชัย
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายวันชัย สุขสมสิน
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายบรรจง ผาสุข
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายคณิต ไผ่พูล
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางชุติกาญจน์ ด่างน้ำเที่ยง
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายโชคชัย พวงบานเย็น
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า สมัคร ม้าแก้ว
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ขวัญดาว ศิริแพทย์
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า สิริมา เริงขจร
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางอชิรญาณ์ นุชนวล
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางอัมพร กองโชค
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายสามารถ กองโชค
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายรังสรรค์ ลุประสงค์
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายกนกศักดิ์ ผ่องศรัทธา
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางอนงค์ ขาวเงินยวง
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายอรรณพ พุฒิมณี
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า อชิรญาณ์ นุชนวล
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายจิรัฏฐ์ธนิก การฤกษ์
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยเอกอนุชา ดีเปรม
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปราณี พรจันทร์
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางขณิตา ธนาบวรพล
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนุชจรี สัญญะสาร
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางรัชดาภา มงคลหล้า
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปทุมวดี หลุมทอง
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางพรปวีณ์ หากะวี
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ประเสริฐ อ่อนเงิน โรงเรียนประชาสามัคคี
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ศิริพร รุคะ
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางปาณิศา ช่วงประยูร
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายสนธยา รื่นภาคเพ็ชร
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พนม ชาวเวียง
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นันทวัน เสนาชัย
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นราธิป ฉิ่งระห้อย
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า อมรศักดิ์ คุ้มสว่าง
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ดร.ชัยยศ เดชสุระ
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปรียานุช ขาวฟ้า
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางปราณี ขาวฟ้า
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปนัดดา ขาวฟ้า
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายภูตะวัน ขาวฟ้า
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายบูรพา โพธิจักษุ
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายสมบูรณ์ โพธิจักษุ
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า สุดารัตน์ เทศเวทินากร
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ปิยะดา สุภารส
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรสนา
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า เครือมาศ
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า เครือมาศ เจียมประเสริฐ
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า กันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า กัญญชัญญ์ เหมือนเตย
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางวัลลภา ศรสวรรค์
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวเดชศรี
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายสุทธิรัตน์ กิจเชิดชู
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางประไพ คุ้มประดิษฐ์
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายสมกิจ บุญผ่อง
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฐพงศ์ แสงทอง
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางปิยฉัตร พิมพาพรหม
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกานต์กมล จำนงบุญ
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า วรรณวิสา ยวงใย
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางอรนุช พืชกมุท
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจิาภัค ภักดีธนวรกุล
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววลัยพร ไตรพรหม
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางเสาวนีย์ เสระพล
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายถาวร อักษร
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า อารุณณี วรกิจ
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางนัทธมน ลักษณะโยธิน
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายเทพฤทธิ์ ลักษณะโยธิน
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายไพศาล ไหวฉลาด
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายพงษ์พันธ์ วงษาอ่่ำ
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวภาวิณี บุญช่วย
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า วันเพ็ญ นิ่มอนงค์
💠 ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายไมตรี พรมภักดี

ข้าพระพุทธเจ้า

:. ลงนามถวายพระพรแล้วโปรดรอตรวจสอบ .: