รายการเอกสาร Download
    ข้อกำหนด / ระเบียบ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2566 เมื่อ 1 ก.ย. 66 | เปิด 469 ครั้ง
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2566 เมื่อ 31 ส.ค. 66 | เปิด 235 ครั้ง
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ว่าด้วยการใช้ห้องประชุม แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 เมื่อ 27 มิ.ย. 66 | เปิด 317 ครั้ง
ประกาศเรื่อง เพิ่มเติมมติคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566 ข้อ 31 เมื่อ 27 มิ.ย. 66 | เปิด 262 ครั้ง
ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการผ่อนปรนชำระหนี้ ปี2564 เมื่อ 11 มี.ค. 65 | เปิด 679 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ตามโครงการช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัยโควิด รอบ 3 พ.ศ. 2564 เมื่อ 28 พ.ค. 64 | เปิด 1052 ครั้ง
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2564 เมื่อ 5 พ.ค. 64 | เปิด 3961 ครั้ง