ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์

    ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562
รับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 16 พฤศจิกายน 2562
เขต 1,3,4,5 และปริญญาตรีปี 3-6 รับ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
เขต 2 รับ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
เอกสารประกอบการรับทุน
     -   ใบรับรองการศึกษาของบุตร ปีการศึกษา 2562 จากสถานศึกษาที่บุตรศึกษา
     -   กรณีบุตรนามสกุลไม่ตรงกับบิดา มารดา ผู้มีสิทธิ์รับทุนใช้สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร (เพิ่ม)
     -   กรณีบุตรบุญธรรม ใช้หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม (เพิ่ม)
เปิด 353 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :11 ก.ค. 62
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน