ฝ่ายจัดการ


นายดิเรก เนคมานุรักษ์
ผู้จัดการ

นางนัทธมน ลักษณะโยธิน
รองผู้จัดการ

นางสาวรุ้งลาวัลย์ มีสมศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางสาวอารีรัตน์ ตั้งวิโรจน์ธรรม
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาวธีระนุช อัตตะสาระ
พนักงานบัญชี

นางณิชาภัทร ดวงหิรัญ
พนักงานการเงิน

นางกมลรัตน์ ทรัพย์สุริต
พนักงานการเงิน

นางพรทิพย์ อริยะพงค์
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นางมะลิ สัญญะวิรี
พนักงานอาวุโส

นางอุษา ผลเกตุ
พนักงานอาวุโส

นางสาวดวงพร แก้วพาณิชย์
พนักงานสินเชื่อ

นายปฐม บุญศรี
พนักงานสินเชื่อ

นางกาญจนาภรณ์ ปฐมปัทมะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางอรุณลักษณ์ ผดุงสุทธิ์เกษม
พนักงานอำนวยการ

นางสาวจรรยา เครือสุวรรณศิริ
พนักงานอำนวยการ

นางศิริธร อรรถเดชา
พนักงานจ้างชั่วคราว

นางนพประภา กุดเป่ง
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจ

นายพรเทพ วงษ์เปี่ยม
พนักงานบริการ

นางหนูปรวน คำแหล้
แม่บ้าน
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน

Copyright © Ayutthayatsc.net 2017