คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๖๐


นายดำหริ งิมสันเทียะ
ประธานกรรมการดำเนินการ

ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา
รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ ๑

นางสาวกัลยาณี นรสิงห์
รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ ๒

    นายสมนึก อ่ำพันธ์
    กรรมการและเหรัญญิก

นายบุญเลิศ โตสมบุญ    
กรรมการและเลขานุการ    

นายสฤษดิ์ เอี่ยมศิริ
ประธานกรรมการเงินกู้

นายปฏิญญา ไตรพรหม
ประธานกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายอำพล โงวรรณ
กรรมการเงินกู้

นายสุเทพ อินตรี
กรรมการเงินกู้

นายสามารถ กองโชค
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางสาวศิริพร ไชยชมภู
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายธีรวีร์ แพบัว
กรรมการเงินกู้

นายสุระพล เฉลิมสถาน
กรรมการและเลขานุการเงินกู้

ว่าที่ร.ต.สมชาย โอนอ่อน
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ
กรรมการและเลขานุการการศึกษาและประชาสัมพันธ์
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน

Copyright © Ayutthayatsc.net 2017