ภาพข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ คลิกดูทั้งหมด
เอกสารประกอบการรับเงินช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายละเอียดตามเอกสารที่ประกาศ7 ก.ย. 64 อ่าน 182 ครั้ง
สหกรณ์ฯได้โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน สิงหาคม3 ก.ย. 64 อ่าน 106 ครั้ง
การสรรหารบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ประจำปี 2565(ประกาศสหกรณ์)..More
เมื่อ 2 ก.ย. 64 อ่าน 202 ครั้ง
แต่งตั้งบุคคลลงลายมือชื่อเป็นพยานในสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกัน (เพิ่มเติม)รายละเอียดดังแนบ..More
เมื่อ 31 ส.ค. 64 อ่าน 122 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ การแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการกู้ฉุกเฉิน ATM (เอกสารประกอบดังแนบ)..More
เมื่อ 31 ส.ค. 64 อ่าน 113 ครั้ง
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) พ.ศ.2564More
เมื่อ 28 ส.ค. 64 อ่าน 240 ครั้ง
มติคณะกรรมการดำเนินการ ปี2564 และมติ(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่3)..More
เมื่อ 26 ส.ค. 64 อ่าน 116 ครั้ง
โครงการชะลอการชำระหนี้เงินต้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 (รายละเอียดดังแนบ)..More
เมื่อ 25 ส.ค. 64 อ่าน 326 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ขอปิดเวลาการทำธุรกรรมทางการเงิน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เ..More
เมื่อ 23 ส.ค. 64 อ่าน 71 ครั้ง
ขั้นตอนการสมัครยินยอมหักหน้าบัญชีอัตโนมัติผ่านแอพกรุงไทย..More
เมื่อ 20 ส.ค. 64 อ่าน 139 ครั้ง
มติคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4)..More
เมื่อ 20 ส.ค. 64 อ่าน 119 ครั้ง
มติคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)..More
เมื่อ 20 ส.ค. 64 อ่าน 75 ครั้ง
  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เมื่อ 2021-09-06 16:07:40 | เปิด 24 ครั้ง
  การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี2565 เมื่อ 2021-09-02 13:25:24 | เปิด 27 ครั้ง
  แต่งตั้งบุคคลลงลายมือชื่อในสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกัน (เพิ่มเติม) เมื่อ 2021-08-31 15:22:54 | เปิด 47 ครั้ง
  ระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) พ.ศ.2564 เมื่อ 2021-08-27 15:40:41 | เปิด 95 ครั้ง
  โครงการขอชะลอการชำระหนี้เงินต้น ประจำปี 2564 ครั้งที่2 เมื่อ 2021-08-25 10:06:20 | เปิด 307 ครั้ง
  มติคณะกรรมการ ชุดที่61 ปี 2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) เมื่อ 2021-08-20 09:32:59 | เปิด 87 ครั้ง
  มติคณะกรรมการ ชุดที่61 ปี 2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4) เมื่อ 2021-08-20 09:12:38 | เปิด 57 ครั้ง
  มติคณะกรรมการ ชุดที่61 ปี2564 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) เมื่อ 2021-08-19 12:39:06 | เปิด 54 ครั้ง
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการผ่อนปรนการชำระหนี้ พ.ศ.2564 เมื่อ 2021-08-19 11:10:38 | เปิด 67 ครั้ง
  ขยายระยะเวลาการรับทุนบุตรสมาชิก เมื่อ 2021-08-18 16:33:01 | เปิด 74 ครั้ง
  ประกาศกำหนดวงเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ เมื่อ 2021-08-18 16:06:56 | เปิด 46 ครั้ง
  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เมื่อ 2021-08-11 09:21:50 | เปิด 132 ครั้ง
  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เมื่อ 2021-07-15 16:27:35 | เปิด 126 ครั้ง
  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เมื่อ 2021-06-21 15:33:12 | เปิด 113 ครั้ง
  กำหนดวงเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ เมื่อ 2021-05-31 15:11:03 | เปิด 272 ครั้ง
  ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ตามโครงการช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัยโควิด รอบ 3 พ.ศ. 2564 เมื่อ 2021-05-28 16:12:02 | เปิด 171 ครั้ง
  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 เมื่อ 2021-05-09 12:18:27 | เปิด 294 ครั้ง
  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2564 เมื่อ 2021-05-05 17:06:06 | เปิด 460 ครั้ง
  การขอรับทุนส่งเสริมการศึกบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2564 เมื่อ 2021-05-05 16:57:41 | เปิด 526 ครั้ง

 

  แบบฟอร์มใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่ม
  แบบขอรับเงินสวัสดิการบุตรแรกเกิด
  แบบฟอร์มขอยกเลิกการใช้บัตร ATM
  แบบฟอร์มขอรับเงินช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด - 19
  แบบคำขอชะลอเงินต้น
  แบบฟอร์มใบแจ้งเปิดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกััด มหาชน
  แบบฟอร์มการกู้เงินโครงการช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัยโควิด รอบ 3
  แบบฟอร์มแสดงความจำนงการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกปีการศึกษา 2564
  แบบฟอร์มโครงการเงินกู้สามัญยกระดับคุณภาพชีวิต พิชิตโควิด-19
  แบบคำขอกู้โครงการเงินกู้สามัญปันผลรายปี พ.ศ.2563
  แบบคำขอชะลอการชำระหนี้เงินต้น ประจำปี 2562
  หนังสือยินยอมให้หักเงินได้ชำระค่าหุ้นและหนี้ของสหกรณ์ (แบบใหม่)
  หนังรับรองเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญ และรายการหักเงิน ณ ที่จ่าย (แบบใหม่)
  แบบคำขอกู้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิก
  แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นสมาชิก
  แบบขอรับเงินรางวัลพิเศษอายุครบ 60 ปี
  แบบหนังสือรับรองเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญและรายการหักเงิน ณ ที่จ่าย
ข่าวสหกรณ์ฯ

พิมพ์ใบสำคัญรับเงิน
เลขสมาชิก
รหัสผ่าน
ฉันไม่ใช่หุ่นยนต์
  : ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน..
  : ลงทะเบียนแล้ว 5232 ราย
  : สมาชิกใช้บริการ 138064 ครั้ง
ใบประชาสัมพันธ์

: อัตราดอกเบี้ย :
: ฝากออมทรัพย์ 1.50 %
: ฝากออมทรัพย์พิเศษ 1.95 %
: ฝากประจำ 6 เดือน (งดรับ) 2.45 %
: ฝากประจำ 12 เดือน (งดรับ) 2.95 %
: ฝากประจำ 24 เดือน (งดรับ) 3.45 %
: ฝากตามโครงการ (งดรับ) 3.90 %
รับฝากทุกประเภทรวมกันเดือนละไม่เกิน 50,000 บาท
**งดรับเงินฝากประจำทุกประเภท**
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
- กู้ทุกประเภท 5.75 %
- ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉินปันผล ร้อยละ 5.25 %
: เลขที่บัญชี สหกรณ์ฯ :


Ad Visitor Statistics
» 1 Online
» 1 Today
» 2 Yesterday
» 8 Week
» 10 Month
» 9315 Year
» 44555 Total
Record: 458 (27.01.2021)
(Free PHP Counter)