<= ห้ามใช้เลขไทยเด็ดขาด
<=รหัสผ่านส่งทาง email นี้)

คำชี้แจง ระบบนี้ใช้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เท่านั้น ข้อมูลที่กรอกต้องครบถ้วนถูกต้องและเป็นจริง ระบบจะส่งข้อมูลรายละเอียดและ รหัสผ่าน ทาง e-mail ที่ผู้สมัครกรอกมา เมื่อสมัครแล้วให้สมาชิก เปิด e-mail เพื่อทำการ ยืนยันขอเข้าใช้งานอีกครั้งพร้อม รับทราบรหัสผ่านที่ทางระบบ ส่งไปให้เพื่อใช้ในการเข้าระบบ ต่อไป